Wie zijn wij ?

(english text below)

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)
“Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat” (Art. 16, 1)

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) door België ondertekend op 16.12.1991. Artikel 7.1
” Het kind wordt onmiddelijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht op een naam, het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd “. Tekst

 

Actie Gezin is een pluralistisch burgerinitiatief, georganiseerd en ondersteund door mensen met uiteenlopende politieke, religieuze en filosofische overtuigingen. Het initiatief is onafhankelijk van elke politieke partij of organisatie.

Actie Gezin verdedigt en ondersteunt het natuurlijke gezin, gebaseerd op de elkaar aanvullende liefde tussen man en vrouw, dat het beste kader vormt voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hiertoe lanceert en ondersteunt Actie Gezin initiatieven die, meestal op politiek niveau, de best mogelijke omkadering en het welzijn van de gezinnen willen bevorderen.

Actie Gezin verdedigt het recht van ieder kind om zijn vader en zijn moeder te kennen en door deze te worden opgevoed, overeenkomstig de internationale conventie van de rechten van het kind. Indien externe factoren de verwezenlijking van dit ideaal verhinderen, moet al het nodige gedaan worden om het zo dicht mogelijk te benaderen.

Alle gezinnen moeten ondersteund worden, ook door de publieke overheden.  Maar het zou ook – en vooral – goed zijn om een maatschappelijk kader op te bouwen dat in onze cultuur geworteld is en de stabiliteit van het natuurlijke gezin gunstig gezind is.

Actie Gezin wil eveneens andere organisaties ondersteunen die onze objectieven delen, zowel op Belgisch als internationaal niveau, en elke vorm van samenwerking met en tussen hen bevorderen.

Michel Ghins, president
Kris Vleugels, secretaris
Pierre-Alexandre de Maere d’Aertrycke, penningmeester
Luc Borkes, medewerker
Christine Dupuis, Internationale relaties

Actie Gezin
Nestor Plissartlaan 96 – 1150 Brussel
GSM : 0486 25 62 72

info[at]actiegezin-actionfamille.be

Help onze actie :


IBAN : BE14 0004 3417 0683 – BIC : BPOTBEB1


 
 

Presentation of Action for the family

Action pour la famille-Actie voor het gezin (AGAF) is a Belgian pluralist organization supported by people having different political opinions and various religious convictions. It is fully independent of any kind of organization or political party.

AGAF was founded in 2005 to oppose the Belgian legislation allowing same sex couples to adopt children, which was voted in 2006.

AGAF aims at defending and promoting the natural family, based on the complementary love of a man and a woman, which is the most favourable environment for the education and well-being of children.

AGAF defends the right of every child «as far as possible, to know and be cared for by his or her parents », as written in Art. 7.1 of the UN International Convention of the Right of the Child (1989). If adverse circumstances prevent to achieve this ideal situation, everything should be done to give the child a family environment as close as possible to such ideal. The interest of the child should always come first.

All families, especially single parent families, should be helped and assisted by the government and the society. But it is most important to implement conditions which are favourable to the founding and the stability of natural families. The ecological family is rooted in the history of our culture and is the best possible environment for the well-being and happiness of parents, children and the society as a whole.

In order to achieve its objectives AGAF organizes various kinds of political actions (demonstrations, petitions, letters to members of Parliament, supporting some politicians for election etc.)

AGAF supports the organizations which share its objectives, both at the national and international level, and fosters collaboration among them.
About 10 000 people subscribe to AGAF Newsletter.